Nyhetsbrev nr 1 – 2018

small_logo

Här kommer årets första nyhetsbrev!

Vi hoppas att ni alla haft bra helger.

2018 års föreningsmöte
Så här på nyåret har vi påbörjat planeringen för årets föreningsmöte, slutgiltigt datum bestäms efter att framför allt revisorerna och vår ekonomiske förvaltare accepterat vår tidplan för bokslutsarbetet. Men preliminärt är datumet för föreningsmötet kl 19.00 torsdagen den 22/3, så reservera denna tid tillsvidare i era kalendrar.

Vi vill påminna om att motioner skall skickas in innan 1 Feb, motionerna skickas till styrelsemejlen styrelsen@hammarbysjo.se .

Valberedningen påbörjade sitt arbete redan i höstas, och om man har intresse av att delta i förvaltning och utveckling av våra fastigheter och vår boendemiljö är man välkommen att kontakta valberedningens ordförande Lars Hedberg (se utskickat nyhetsbrev per mail för kontaktuppgifter).
Styrelsen behöver bla kompetens inom områdena ekonomi, fastighet och juridik.

Ny chans att hämta luftfilter
Vi har fyllt på förrådet med luftfilter, för er som inte hämtade nya filter i höstas finns det nu en ny möjlighet att hämta och få chans till en bättre inomhusmiljö. Utlämning sker 24 Jan 18.00-19.00, samma ställe som sist dvs porten 17 B i källaren.

Vandalisering
Vi har fått in anmälningar av vandalisering och skadegörelse bl.a. av en lägenhetsdörr i 17B, ärendet är polisanmält och utredning pågår om du har någon info kring detta ser vi gärna att du hör av dig till styrelsen

Hälsningar
Styrelsen
https://hammarbysjo.se/
styrelsen@hammarbysjo.se

Nyhetsbrev nr 7 – 2017

small_logo

Här kommer årets sista nyhetsbrev!
Inför helgerna önskar vi ta upp några punkter som alltid är viktiga men som är
extra viktiga just nu.

Vår gemensamma säkerhet, inbrotten ökar i Stockholm
Som många säkert känner till så har lägenhetsinbrotten ökat under hösten i Stockholm, detta gäller även i Sjöstan och på Sickla Kanalgata.
I vår förening har vi två rapporterade genomförda inbrott och ytterligare ett inbrottsförsök. Vi måste gemensamt göra allt för att förhindra denna negativa utveckling.
Vi ber er därför att
– säkerställ att porten verkligen går igen efter passage.
– släpp inte in okända personer via passagesystemet.
– vara allmänt uppmärksamma och rapportera till polisen på 112 vid misstanke om brottslig verksamhet.

Våra återvinningsutrymmen (miljö- och grovsop-rummen)
Under helgerna brukar belastningen på våra återvinningsutrymmen bli extremt stor. Vi vill påminna om att inte ”kasta luft” i behållarna utan vika/platta till kartonger oavsett om det är vinkartonger, presentkartonger, flyttkartonger, mjölkpaket, osv.
Det kommer inte ske några extra tömningar och det finns ingen resurs som håller snyggt i rummen utan det är allas vårt gemensamma ansvar.

Är det fullt i några av kärlen? Gå då till något av de andra miljörummen som återfinns i SK 10, 16, 17C och 19A.

Felanmälningar
Om det uppstår behov av att göra en felanmälan, då gäller de vanliga sätten som är kommunicerade på hemsidan och i portarna.
Vi vill påminna om att samtliga felanmälningar ska göras till berörd part. Fel på hissarna skall tex göras direkt till Kone.
Styrelsemailen kommer under helgerna att bevakas oregelbundet och är som annars, inte rätt adressat för felanmälningar.

Extrastämman, informationsmötet och återinvigningen av föreningslokalen.
Den 6:e december genomfördes ovanstående aktiviteter i vår renoverade föreningslokal. Kvällen inleddes med extrastämman, som antog styrelsens förslag till nya stadgar och beslutade om arvode för valberedningen avseende innevarande år.

Det andra konfirmerande beslutet som krävs för att anta de nya stadgarna kommer att tas upp på ordinarie föreningsstämma i vår.

Därefter tog informationsmötet vid där det informerades om föreningens ekonomi, vad styrelsen arbetar med avseende underhåll och information samt energieffektiviseringar.
Bla framkom det att föreningens ekonomi och likviditet är fortsatt god, att energikostnaderna ligger något över budget men att det kompenseras av annat så att utfallet på totalen följer budget.
Föreningens lån fortsätter att placeras till förmånliga villkor och inga avgiftshöjningar är planerade i närtid.

Inom området energieffektiviseringar har det under året vidtagits ett antal relativt enkla åtgärder för att ta hem snabba besparingar. Våra solcellsanläggningar har reparerats och levererar nu el som det är tänkt igen.
Parallellt arbetar styrelsen med kunskapsinsamling kring bla ytterligare solceller, värmepumpar, laddstolpar för bilar och återvinning genom att bland annat träffa leverantörer, och att delta i Sjöstadsföreningens initiativ för hållbarhet.
I kommande budget avsätts det pengar för driva kunna driva arbetet framåt.

Som sista punkt på kvällen återinvigdes föreningslokalen, det var glädjande att se att många stannade kvar en god stund för att umgås.

Slutligen vill vi påminna om att ha levande ljus under uppsikt och passa på att önska er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Hälsningar
Styrelsen
https://hammarbysjo.se/
styrelsen@hammarbysjo.se

Informationsmöte och extrastämma 6e december

small_logo

Kära Medlemmar.

Informationsmöte och extrastämma onsdagen 6 december kl. 19.00 i föreningslokalen.

Vid ovan tidpunkt håller vi en extrastämma med anledning att vi behöver anpassa våra stadgar då lagstiftaren gjort tvingande förändringar i gällande lagar samt att frågan gällande arvoden till valberedningen behöver behandlas.
Vi kommer i anslutning till detta även att hålla ett informationsmöte samt att inviga vår nya fräscha föreningslokal.
Vi ber er också läsa igenom förslaget till nya stadgar,
Klicka här för kallelsen till extrastämman samt här för blankett för deltagande i densamma.
Varmt välkomna!

Vänligen
Styrelsen
https://hammarbysjo.se/
styrelsen@hammarbysjo.se

Nyhetsbrev nr 6 – 2017

small_logo

Vi hoppas ni alla mår bra och delger er här information från styrelsen.

Extra stämma, invigningsfest och informationsmöte
Onsdagen den 6 december kommer vi hålla en extra stämma, då vi behöver justera stadgarna med anledning av ändrad lagstiftning.
I samband med detta bjuder kommer vi genomföra ett informationsmöte följt av en invigningsfest. Vi får då nöjet att visa upp vår nyrenoverade föreningslokal och vi startar kl 19.00, välkomna!

Energibesparande åtgärder
Vi har genomfört en första energibesiktning där vi erhållit såväl ett antal större energieffektiviseringsförslag som ett antal snabbt effektuerade förslag.
Vi har valt att starta med det som snabbt kan räknas hem. Ett sådant kan vara att investera i byte av cirkulationspumpar i våra tre undercentraler.
För detta håller vi på att ta in kostnader att ställas mot vilken besparing vi kan förvänta oss. För att ni skall få en uppfattning om projektet kan följande exempel ges på andra snabba och effektiva energibesparingsåtgärder som vi också arbetar med:
– Se över belysningstider i källare, trapphus och förråd
– Övergång till LED belysning
– Sänkta temperaturer i källare och trapphus
– Förbättring av isolering av fönster och balkongdörrar
– Mer energisnåla torkskåp

Kommande förbättringsarbeten i våra portar
Vi kommer byta armaturer i SK 13A, B och C.
Ett målningsarbete kommer också påbörjas med start i port 17A för att sedan fortsätta med 19B och sedan 13B. Planen när att detta skall vara klart är innan det nya året träder in.

Hälsningar
Styrelsen
https://hammarbysjo.se/
styrelsen@hammarbysjo.se

Taggar: , , , ,
Top