Balkonger och uteplatser

Direktiv och riktlinjer för bostadsrättsföreningens utomhusmiljö är beslutade i samråd mellan styrelsen och Arkitekten, för att området skall ge ett fint och trevligt helhetsintryck.

Markiser och insynsskydd
Kontakta styrelsen skriftligen om du planerar att sätta upp markiser. De ger bra solskydd och området en trivsam karaktär.
Dock gäller följande:
För att ge området ett harmoniskt helhetsintryck har beslutats att samtliga markiser skall vara av fabrikat Dickson (”Diklon 32”) och i kulör vit 001.
Givetvis är andra fabrikat tänkbara, men i så fall måste markisvävens kulör godkännas av styrelsen, som har vävprov för utlåning.
Välj en manuell markis utan motordrift.
Markisen skall fästas direkt på fönstersnickerierna och får ej fästas direkt i puts utan måste fästas i reglar.
Infästningen skall utföras av fackman
Boende som sätter upp insynsskydd skall använda samma material- och färgval som för markiser. Insynsskyddet får inte vara högre än räcket eller staketet.

Persienner
Utvändiga eller utanpåliggande persienner tillåts inte.
De invändiga persienner som skall brukas är Pedelux i kulör vit 0200.
Vid önskemål om annat fabrikat eller annan kulör, kontakta styrelsen för godkännande.

Balkonger
För att bevara områdets helhetsintryck är inglasning av balkonger och uteplatser förbjudet, med undantag för balkongerna på punkthusen.

  • Växtlighet på ”balkongstolpar” och stuprör får ej nå upp till ovanförliggande balkong.
  • Växtlighet måste skötas omsorgsfullt och får inte skymma någon grannes utsikt.
  • Blomlådor placeras innanför balkongräcket och får inte hängas på balkongglas.

Uteplatser
Förändring av uteplatser eller uppförande av skärmvägg, staket eller dylikt får inte ske utan styrelsens godkännande.
Vid förändringar av markyta på uteplatser rekommenderas att använda samma eller liknande material som det befintliga.

  • Buskar eller planteringar som utgör tomtgränser utåt, får ej förändras eller flyttas utan särskilt tillstånd från styrelsen.
  • Tomtavgränsningar mellan uteplatser skall bestå av minst två buskrader, både i insynssyfte och med hänsyn till buskarnas välmående.
  • Buskar som utgör tomtavgränsning in mot gården skall bestå av två rader med buskar.
  • Egna växter, buskar eller planteringar på uteplatser får ej uppnå högre höjd än den yttre raden av buskar. Enhetligheten utifrån sett skall bevaras.

Gemensamma gårdar/utomhusmiljö
Föreningen har ett avtal med entreprenör för grundläggande skötsel av våra gårdar. I detta ingår bl. a. gräsklippning, ogräsrensning, lövupptagning och klippning av häckar. Det finns även en liten trädgårdsgrupp som ser över rabatter, planteringar, plantering av blommor osv.
Önskar du ingå i trädgårdsgruppen kontakta styrelsen.