Vill börja med att berätta att Föreningsfesten den 7 september var alltigenom lyckad. Festkommittén hade gjort ett kanonjobb och satt ihop ett trevligt program med frågesport, välkomstdrink, trollkarl, god mat och lite underhållning. Ett 60-tal medlemmar trängdes och trivdes i tältet och vi hade tur med vädret. Stort tack till alla!

Terrassdörrar och fönster – smörj, smörj, smörj…
Vi kan konstatera att många medlemmar har altandörrar och fönster som kärvar. Det är därför oerhört viktigt att vi själva som medlemmar tar vårt underhållsansvar genom att kontinuerligt smörja låsanordningar och spärrar. Vi har samtidigt en lista på trasiga dörrar och fönster som vi succesivt åtgärdar med hjälp av entreprenörer.

ComHem – igen
Dialogen med ComHem fortgår och det senaste som gjorts, utifrån enkäten, är att 5 medlemmar fått en genomgång av teknisk standard vad gäller kablage, switchar, kontaktdon etc. Detta för att kunna utesluta brister i dessa komponenter som orsak till våra kvalitetsproblem. Efter utvärdering av dessa tester bestämmer vi nästa steg i vår strävan att kunna få till en bra kvalitet i digital-TV-tjänsten. Fortsättning följer ….

Energiprojektet
Styrelsen har tidigare informerat om planerna på en stor investering i en bergvärmeanläggning, återvinning av frånluft från våra fläktar samt solcellsanläggningar på våra tak. Till grund för planerna ligger den energiutredning som ett konsultföretag tog fram under vintern 2018/2019.

Under året har vi i styrelsen ägnat stor kraft åt att fördjupa våra kunskaper kring en mängd olika energilösningar som alternativ eller komplement till fjärrvärmen som idag är vår enda källa för värme. Vi har gjort studiebesök hos ett antal bostadsrättsföreningar
som gjort motsvarande satsningar samt träffat 4 olika leverantörer av dessa tjänster. Före årsskiftet räknar vi med att ha kommit fram till vilken väg vi skall gå och vilka krav som vi skall ställa i en upphandling. Innan beslut tas kommer vi att ha ett speciellt
informationsmöte kring detta. Fortsättning följer ….

Andrahandsuthyrningar och AirBnB – ansök om lov till styrelsen
Styrelsen har noterat en mängd provisoriska namnskyltar på brevlådor runt om i vår förening. För att få upplåta sin lägenhet i andra hand måste innehavaren av bostadsrätten ansöka hos styrelsen om tillåtelse till andrahandsuthyrning. Detsamma gäller uthyrning via AirBnB. Se vad som gäller på hemsidan!

Kommande aktiviteter
• Målning av 3 trapphus – SK17B, SK17C och SK19A – enligt underhållsplan
• Byte till ledbelysning i ovanstående trapphus
• Utbyte av armaturer i gårdshusets källargångar till LED med närvarostyrning
• Genomgång och tätning av entréportar
• Fortsatt reparation av fasadskador utifrån fasadbesiktning
• Inoljning av ekgolv och ev. underhållsvaxning av marmorgolv i entréer och plan
• Låneomsättning
• Uppdatering av hemsidan och dess information, välkomstbrev etc
• Informationsmöte med glögg och lite underhållning måndagen den 9 december

Vänliga hälsningar/Styrelsen
https://hammarbysjo.se/
styrelsen@hammarbysjo.se

Efter ett välförtjänt VM-brons till våra fotbollsdamer – väntar en förhoppnings fin
sommar.

Förstärkt skalskydd
Som framgått av tidigare meddelande har styrelsen i syfte att förstärka föreningens
skalskydd installerat ett nytt låssystem för entréer och gemensamma utrymmen.
Detta innebär för dig som medlem att du nu enbart kan använda din passagebricka för
inpassering och nyttjande av de gemensamma utrymmena (källargångar, tvättstugor,
cykelförråd, återvinningsrum och grovsoprum). För oss i styrelsen var det angeläget att
detta arbete gick snabbt med tanke på semesterperioderna.

Ha extra koll över sommaren – hjälp varandra att hålla uppsikt
Under sommarmånaderna är många av dina grannar borta vilket innebär att det är extra
viktigt att hjälpa varandra att hålla uppsikt. Snacka med din granne innan du reser iväg
– och som vanligt lämnar du aldrig entréporten i uppställt läge om du själv inte kan hålla
uppsikt. Eller hur?

COM Hem igen
Vi har nu fått ta del av kundundersökningen och vi kan konstatera att det finns en hel
del i övrigt att önska vad gäller kvaliteten på TV-tjänsten. Från styrelsens sida har vi
haft och har en fortsatt tät dialog med COM Hem i syfte att ”få till” en bättre kvalitet.
Under september månad kommer vi att testa ny utrustning i några av portarna för att
kunna jämföra kvaliteten ”före och efter”. Mer om detta under hösten!

Föreningsfesten 7:e september
Som framgått av anslag i din port satsar vi på en föreningsfest lördagen den 7/9 –
notera datumet. Festkommittén filar på ett program och inbjudan kommer under augusti
– Kul!

Styrelsens kontaktpersoner över sommaren
Under sommarperioden har vi i styrelsen fördelat ansvaret att var kontaktperson enligt
följande schema:
V28    Mårten Dahl         070-6595819
V29    Janne Perdahl      070-6984145
V30    Jörgen Falk           070-1678538
V31    Love Syding         076-1283077
V32    Ingrid Löfdahl     073-9455597
V33    Jörgen Falk           070-1678538

För felanmälan mellan kl.07-21 gäller som vanligt Storholmen Direkt 0771-786746
Vid akuta fel under vardagsnätter och helger gäller DYGNET-Jour 08-187000. Observera
att styrelsen alltid skall kontaktas först innan jouren tillkallas – annars riskerar du att
själv bli ersättningsskyldig för utryckningen.
Ha en riktigt skön sommar så ses vi i september!

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Välkommen till Hammarby Sjö1


styrelsen@hammarbysjo.se

Det var nu flera månader sen vi informerade om läget i föreningen och kommande aktiviteter. Alltså hög tid för årets första Nyhetsbrev!

Föreningsstämman
Föreningsstämman gick som ni vet av stapeln den 28 mars – ett 40 tal medlemmar slöt upp och för första gången så förlade vi stämman till vår egen fina lokal. Det var i det närmaste ”knökfullt”. Stämman förlöpte i god anda o förutom formalian så avhandlades också ett antal motioner varav ”flytten av grovtvättstugan” var den fråga som diskuterades mest. Beslutet blev att flytta maskinerna till tvättstugan i 17A för att därigenom skapa utrymme för en ny aktivitetslokal. Mer om det senare! Du kan inom
kort läsa hela protokollet på hemsidan.

Vi informerade också om vårt omfattande utredningsarbete kring föreningens framtida energiförsörjning och därvid om tankarna kring investering i bergvärme, återvinning frånluft samt ev.solceller. Mer om detta senare när vi kommit längre i processen.

Informationsmöte den 21 maj kl. 19 med gästföreläsare
Nästa informationsmöte äger rum den 21 maj kl. 19 i föreningslokalen. Passa på att utnyttja möjligheten att lyssna till en av Sveriges mest namnkunniga energianalytiker, Bosse Andersson, som kommer att prata om hur elmarknaden och energiförsörjningen ser ut och kommer att se ut de kommande åren. Bosse är f.d. Vvd för svensk Energi och numera VD för Lokalkraft. Förutom detta så får du färsk information från styrelsen om vad som är på G samt naturligtvis möjlighet att träffa dina trevliga grannar.

Gemensam städdag den 23 maj kl.18
Förra årets städdag var väldigt lyckad. Nu är det dags igen!! Vi städar, plockar o putsar och får oss lite till livs i forma av grillkorv och dryck. Allt under ledning av vårt ”utestädnings-team” Rickard Sjögårdh och Maria Basova. Vi träffas i portiken kl.18. Slut upp!!

Utökad kameraövervakning och avgifter för merkostnader i återvinningen
Ett (tyvärr) återkommande tema är den brist på disciplin och ordning som råder i och kring våra återvinningsrum. I syfte att råda bot på ”ofoget” tvingas vi nu investera i utökad kameraövervakning samt fr.o.m. den 1/6 ta ut en avgift för att täcka de merkostnader som ”syndare” åsamkar föreningen. Merkostnaderna för föreningen uppgår till ca 1000 kr per felaktig sortering. Drastiskt men nödvändigt! Ingen av oss i
styrelsen är anhängare av generella pekpinnar där kollektivet straffas för att några medlemmar väljer att inte följa anvisningar, skyltar och regler!

Vi som har det tvivelaktiga ”nöjet” att granska videofilmerna från återvinningsrummen är chockade över vissa medlemmars nonchalans. Till dessa säger vi: läs anvisningarna, använd sunt förnuft och följ reglerna! ”Hur svårt kan det vara”?

Några exempel på ”rätt” sortering och regelverk:
• Kartonger och pappersförpackningar skall plattas ihop och kastas i återvinningskärlen för kartong o wellpapp – inte i grovsoprummets kärl
• Metallkorkar på vinflaskor skall skruvas av och läggas i metallkärlet
• Plastkorkar till mjölkförpackningar skall skruvas av och läggas i plastkärlet
• Kuvert skall läggas i sopsugens restavfallslucka – inte i pappersåtervinningen
• Återvinningsrummen och grovsoprummet är endast till för föreningens medlemmar med det avfall som kommer från det egna hushållet. Det är inte tillåtet att ”ta med” avfall från sommarstugor, båtar etc. och kasta det i våra gemensamma återvinningsrum
• I grovsoprummet finns kärl för olika fraktioner. Följ anvisningarna och placera dina prylar i rätt kärl. Inget får ställas på golvet. Är du osäker så tar du med dig prylarna till närmaste kommunal återvinningscentral (t.ex. vid Östberga).
• Miljöfarligt avfall får absolut inte lämnas i grovsoprummet. Ta med till Circel K eller Östberga
• Det är absolut förbjudet att ”släppa in” utomstående i våra återvinningsrum. Nyligen släppte en medlem in en utomstående varpå denna vände upp o ner på hela grovsoprummet i jakt på prylar!

Ovanstående vara enbart ett axplock! Vi kommer inom att uppdatera vårt regelverk såväl på hemsidan som i det välkomstbrev som varje ny medlem får i handen i samband med inflyttning!

Parkeringsövervakning i egen regi
För att stävja ett obehörigt nyttjande av medlemmars uteparkeringsplatser inför vi nu parkeringsövervakning. Detta sker i linje med den motion som Föreningsstämman 2018 beslutade. Övervakningen kommer att ske i egen regi genom ett antal medlemmar som åtagit sig uppgiften. Mer info kommer!

Nyheter i korthet
• Omsatt två lån om ca 63 mkr i slutet av april – beslutet blev att fortsätta att ”ligga” rörligt
• Tagit beslut om inoljning som börjar den 20/5 och beräknas vara färdigt 14/6
• Fasadarbetena fortsätter med SK16 i slutet av maj
• Satt upp spegel vid garageutfarten för att höja säkerheten
• Enkät har gått ut till alla medlemmar om kvaliteten i COM Hems leverans av digital-TV. Det är viktigt för vår fortsatta dialog med COM Hem att du besvarar den!
• De åtgärder som vidtagits för att effektivisera våra cykelrum har fått positivt gensvar. Nu kompletterar vi fler cykelrum med upphängningsanordningar.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
https://hammarbysjo.se/
styrelsen@hammarbysjo.se

Download (PDF, 7.19MB)

Download (PDF, 467KB)

Download (PDF, 152KB)

Download (PDF, 132KB)

Download (PDF, 172KB)

Download (PDF, 149KB)

Top