Nyhetsbrev nr 1 – 2019 – årets första!

Det var nu flera månader sen vi informerade om läget i föreningen och kommande aktiviteter. Alltså hög tid för årets första Nyhetsbrev!

Föreningsstämman
Föreningsstämman gick som ni vet av stapeln den 28 mars – ett 40 tal medlemmar slöt upp och för första gången så förlade vi stämman till vår egen fina lokal. Det var i det närmaste ”knökfullt”. Stämman förlöpte i god anda o förutom formalian så avhandlades också ett antal motioner varav ”flytten av grovtvättstugan” var den fråga som diskuterades mest. Beslutet blev att flytta maskinerna till tvättstugan i 17A för att därigenom skapa utrymme för en ny aktivitetslokal. Mer om det senare! Du kan inom
kort läsa hela protokollet på hemsidan.

Vi informerade också om vårt omfattande utredningsarbete kring föreningens framtida energiförsörjning och därvid om tankarna kring investering i bergvärme, återvinning frånluft samt ev.solceller. Mer om detta senare när vi kommit längre i processen.

Informationsmöte den 21 maj kl. 19 med gästföreläsare
Nästa informationsmöte äger rum den 21 maj kl. 19 i föreningslokalen. Passa på att utnyttja möjligheten att lyssna till en av Sveriges mest namnkunniga energianalytiker, Bosse Andersson, som kommer att prata om hur elmarknaden och energiförsörjningen ser ut och kommer att se ut de kommande åren. Bosse är f.d. Vvd för svensk Energi och numera VD för Lokalkraft. Förutom detta så får du färsk information från styrelsen om vad som är på G samt naturligtvis möjlighet att träffa dina trevliga grannar.

Gemensam städdag den 23 maj kl.18
Förra årets städdag var väldigt lyckad. Nu är det dags igen!! Vi städar, plockar o putsar och får oss lite till livs i forma av grillkorv och dryck. Allt under ledning av vårt ”utestädnings-team” Rickard Sjögårdh och Maria Basova. Vi träffas i portiken kl.18. Slut upp!!

Utökad kameraövervakning och avgifter för merkostnader i återvinningen
Ett (tyvärr) återkommande tema är den brist på disciplin och ordning som råder i och kring våra återvinningsrum. I syfte att råda bot på ”ofoget” tvingas vi nu investera i utökad kameraövervakning samt fr.o.m. den 1/6 ta ut en avgift för att täcka de merkostnader som ”syndare” åsamkar föreningen. Merkostnaderna för föreningen uppgår till ca 1000 kr per felaktig sortering. Drastiskt men nödvändigt! Ingen av oss i
styrelsen är anhängare av generella pekpinnar där kollektivet straffas för att några medlemmar väljer att inte följa anvisningar, skyltar och regler!

Vi som har det tvivelaktiga ”nöjet” att granska videofilmerna från återvinningsrummen är chockade över vissa medlemmars nonchalans. Till dessa säger vi: läs anvisningarna, använd sunt förnuft och följ reglerna! ”Hur svårt kan det vara”?

Några exempel på ”rätt” sortering och regelverk:
• Kartonger och pappersförpackningar skall plattas ihop och kastas i återvinningskärlen för kartong o wellpapp – inte i grovsoprummets kärl
• Metallkorkar på vinflaskor skall skruvas av och läggas i metallkärlet
• Plastkorkar till mjölkförpackningar skall skruvas av och läggas i plastkärlet
• Kuvert skall läggas i sopsugens restavfallslucka – inte i pappersåtervinningen
• Återvinningsrummen och grovsoprummet är endast till för föreningens medlemmar med det avfall som kommer från det egna hushållet. Det är inte tillåtet att ”ta med” avfall från sommarstugor, båtar etc. och kasta det i våra gemensamma återvinningsrum
• I grovsoprummet finns kärl för olika fraktioner. Följ anvisningarna och placera dina prylar i rätt kärl. Inget får ställas på golvet. Är du osäker så tar du med dig prylarna till närmaste kommunal återvinningscentral (t.ex. vid Östberga).
• Miljöfarligt avfall får absolut inte lämnas i grovsoprummet. Ta med till Circel K eller Östberga
• Det är absolut förbjudet att ”släppa in” utomstående i våra återvinningsrum. Nyligen släppte en medlem in en utomstående varpå denna vände upp o ner på hela grovsoprummet i jakt på prylar!

Ovanstående vara enbart ett axplock! Vi kommer inom att uppdatera vårt regelverk såväl på hemsidan som i det välkomstbrev som varje ny medlem får i handen i samband med inflyttning!

Parkeringsövervakning i egen regi
För att stävja ett obehörigt nyttjande av medlemmars uteparkeringsplatser inför vi nu parkeringsövervakning. Detta sker i linje med den motion som Föreningsstämman 2018 beslutade. Övervakningen kommer att ske i egen regi genom ett antal medlemmar som åtagit sig uppgiften. Mer info kommer!

Nyheter i korthet
• Omsatt två lån om ca 63 mkr i slutet av april – beslutet blev att fortsätta att ”ligga” rörligt
• Tagit beslut om inoljning som börjar den 20/5 och beräknas vara färdigt 14/6
• Fasadarbetena fortsätter med SK16 i slutet av maj
• Satt upp spegel vid garageutfarten för att höja säkerheten
• Enkät har gått ut till alla medlemmar om kvaliteten i COM Hems leverans av digital-TV. Det är viktigt för vår fortsatta dialog med COM Hem att du besvarar den!
• De åtgärder som vidtagits för att effektivisera våra cykelrum har fått positivt gensvar. Nu kompletterar vi fler cykelrum med upphängningsanordningar.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
https://hammarbysjo.se/
styrelsen@hammarbysjo.se