Ventilation

Ventilationssystemets funktion
En frånluftsfläkt i yttertaket suger ut luften från badrum, wc, kök och förråd.

Ny luft tas in i lägenheten via tillluftsdon i sov och vardagsrum.
Innan luften når rummet förvärms den bakom de fällbara radiatorerna.

Tilluftdonen är utrustade med ett filter av typ EU7.
Dessa filter behöver bytas en gång vartannat år och rengöras genom dammsugning.
Nya filter kan erhållas av styrelsen.
Tilluftdonet kan även kompletteras med ett kolfilter som även fångar upp gaser, exempelvis från bilar.
Ändra inte frånluftsventilerna då ett ventilationssystem i obalans kan medföra ökade uppvärmningskostnader och i värsta fall skapa fukt och mögelskador i våtutrymmen.

Ventilationssystemet är utrustat med utetemperaturreglering.
Detta innebär att vid låga temperaturer minskar luftomsättningen något och därmed risken för kalldrag vid tilluftdonen under fönstren.
Eftersom luftflödet även reduceras i spiskåpan kan en något minskad utsugningsförmåga eventuellt märkas vid matlagning i samband med mycket låga utetemperaturer.

Ventilation i kök
Frånluftsflödet i köket kan vid matlagning forceras genom att ”timern” på spiskåpan vrids upp till ett önskat tidsintervall.
Fettfiltret i spiskåpan måste rengöras med jämna mellanrum för att luftflödet ej skall försämras.

För att förhindra att matos sprids i lägenheten vid matlagning är det viktigt att köksfönster hålls stängda.
Luften som kommer in genom fönstret gör att det bildas ett övertryck i köket och därmed drivs luft och matos ut i resten av lägenheten.
Inte ens spisfläkten kan suga upp matoset om fönstret är öppet i köket därför att luftcirkulationen runt fläkten störs.
Öppna istället fönstret i angränsade rum och ha dörren till köket stängd.
Gör du så blir det undertryck i köket i förhållande till resten av lägenheten. Det betyder att luften från det öppna fönstret i det angränsade rummet kommer att sugas ut i köket och det hindrar matos från att tränga ut från köket.
Ventilationsspringan som finns i dörren räcker för att den friska luften ska kunna komma in i köket.

Sotning av öppen spis
Sotning skall göras vart fjärde år.

Föreningen intiterar och ansvarar för att sotningen blir av.