Att bo i bostadsrättsförening

Om att bo i bostadsrättsförening, engagemang och solidarisk ansvar.

Om att bo i bostadsrättsförening

Att bo och vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man tillsammans med alla medlemmar i föreningen förvaltar de fastigheter som föreningen äger. Alla kostnader och utgifter som föreningen har för hus och gårdar fördelas ut på varje enskild bostadsrätt genom en avgift, som fastställs av föreningens styrelse. Det finns med andra ord aldrig någon annan som betalar, utan alla kostnader och utgifter betalas gemensamt av oss medlemmar.

Ju lägre kostnader och utgifter föreningen har, desto lägre avgift för respektive bostadsrätt. Det är därför viktigt att vi medlemmar är aktsamma om vår gemensamma utrustning, som till exempel tvättmaskiner, portar, buskar, träd, cykelparkering, föreningslokal osv.
Tänk också på att vara sparsam, när det gäller förbrukning av värme och vatten, i synnerhet varmvatten.

Det åligger bostadsrättshavaren att hålla respektive lägenhet i gott skick och att förebygga skador. Detta inkluderar inte bara ytskikt, fastighetsnät, el- och vattenledningar utan även vitvaror och installationen av dessa, oavsett om de införskaffats enskilt eller ursprungligen genom föreningens försorg.

Exempel på detta underhållsansvar är att tillse att kranar och installationer för tex disk och tvättmaskin är täta och att vid behov på egen bekostnad tillse att packningar och andra delar byts vid behov, att vattenradiatorer (värmeelementen) luftas vid behov, att tillse att elkontakter och strömbrytare är hela och funktionsdugliga. Andra exempel är att köksfläktens filter och fläkthuv rengörs regelbundet, att förebyggande underhåll sker, att fel åtgärdas för att förebygga skador, att hålla vattenlåsen rena och i gott skick.
Det åligger också bostadsrättshavaren att regelbundet inspektera besiktningsbara utrymmen, såsom t.ex. slitsutrymmen bakom inspektionsluckor i badrummen, och att omedelbart felanmäla vid misstanke om skada.

Rensning av stopp i avlopp sker på bostadsrättshavarens bekostnad om stoppet är i vattenlåset eller före vattenlåset, stopp i avloppsrör bortom vattenlåset sker på föreningens bekostnad.

Föreningen ansvarar för att grundfunktionen för lägenheternas skalskydd fungerar. I skalskydd ingår lägenhetens ytterdörr, balkongdörrar och fönster om dessa levererats av föreningen. Yttre underhåll, inklusive tätning, av dessa är föreningens ansvar.
Inre underhåll svarar bostadsrättshavaren för. Ansvaret för grundfunktionen öppna/stänga ligger på föreningen, såvida inte ev. fel beror på felaktigt handhavande eller skadegörelse. I dessa fall skall bostadsrätthavaren bekosta reparationen.

Vid alla vattenskador eller andra större skador skall föreningens styrelse omedelbart informeras och innan avhjälpande åtgärder (exklusive akut skadebegränsande åtgärder) vidtas ges möjlighet att inspektera skadan.

Om föreningen eller dess representanter finner att skadan beror på försummelse som till exempel bristande underhåll, bristande tillsyn, att fuktskydd i skåp under diskbänksvask saknas, att droppskydd saknas under diskmaskin eller under kyl och / eller frys, våld, vårdslöshet eller att anslutningar, vitvaror eller motsvarande passerat den tekniska livslängden och därmed orsakat eller förvärrat skadan kommer föreningen att debitera bostadsrättshavaren föreningens självrisk för den aktuella skadan.

Underlåtenhet av ovanstående ansvar eller om föreningens eller dess representanter inte ges möjlighet att inspektera skada kommer föreningen att debitera bostadsrättshavaren föreningens självrisk vid skada.

Engagemang
I en bostadsrättsförening har alla medlemmar ett ansvar. Föreningen drivs av frivillig engagerade medlemmar som till exempel sitter i styrelsen eller valberedningen.
Alla kan förstås inte sitta i styrelsen och det är inte heller en form som passar alla.
Men en styrelse har inte i uppdrag att sköta allt i en förening utan främst det långsiktiga och strategiska arbetet.
Därför kan enskilda medlemmar eller grupper av medlemmar vara till stor hjälp i mycket av det andra som måste göras i en förening.
Till exempel att hjälpa styrelsen med utredningar och projekt, välkomna nya medlemmar, bilda trädgårdsgrupp eller bidra med särskild kompetens.
Är du intresserad av att bidra så kontakta styrelsen.

Solidariskt ansvar
Ansvaret för denna förvaltning har föreningens styrelse. Det verkställande ansvaret är alltså styrelsens, men varje medlem är solidariskt ansvarig för vår gemensamma egendom. Det innebär att vi som medlemmar har skyldighet att vårda både den lägenhet vi själva disponerar och gemensamma utrymmen.

Bostadsrätten är ett utmärkt sätt att ordna boendet för den som uppskattar och värnar om att ha inflytande över sin boendemiljö i kombination med eget ansvarstagande för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Genom vård och aktsamhet från oss tillsammans, styrelsens förvaltning och underhåll bevarar vi fastighetens ekonomiska, praktiska och estetiska värde.

Fastigheterna bebyggdes 2002 och föreningen upplåter 162 lägenheter med bostadsrätt och 1 lokal med hyresrätt.
Fastigheternas bostadsrättslägenheter är fördelade på uppgångarna Sickla Kanalgata 10, 12, 14 och 16 samt Sickla Kanalgata 13A, 13B, 13C, 15, 17A, 17B, 17C, 19A, 19B och 19C.

Rulla till toppen