Renovering / Ombyggnad

Generella regler vid renovering och ombyggnation
Du har skyldighet att på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, reparera och vidta nödvändiga åtgärder efter eventuella skador.
Du har rätt att göra ändringar i lägenheten men vid väsentliga ändringar krävs skriftligt medgivande från styrelsen.

Använd denna blankett för ombyggnadsanmälan

Här kan du läsa om byggtekniska förutsättningar för säker vatteninstallation

Exempel där skriftligt medgivande från styrelsen krävs

  • Väggbygge eller rivning av vägg.
  • Förändring som påverkar funktionen i bärande väggar.
  • Förändring i gemensamma anläggningar såsom el och vatten/avlopp.
  • Ingrepp som rör stamledningar.
  • Ombyggnation som innebär förändring av planlösning.
  • Arbete i våtutrymme.

Styrelsen ska ges tillträde för reparation eller tillsyn.

Ansvar
Det är bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för allt som sker i lägenheten. Om du anlitar en byggfirma för ombyggnadsarbetet är det du som beställare som har ansvar för att byggfirman inte orsakar skador på fastigheten eller andra lägenheter, skräpar ned, eller utför störande arbeten tidiga morgnar etc. Detta arbetssätt kommer att minimera föreningens kostnader/arbete samt medföra att ansvaret för hållfasthet tryggt vilar i den ombyggandes händer.

Störande arbeten
Informera gärna dina grannar, t ex med ett anslag i porten, om du planerar att utföra störande arbeten (golvslipning, bilning, nertagning av vägg etc). Ihållande/störande ljud får inte förekomma före kl. 08:00 och efter kl. 18:00 på vardagar och inte alls på helger.
Det är viktigt att man respekterar sina grannar och fastigheten genom att inte förvara byggmaterial i trapphus eller andra gemensamma utrymmen.

Avfall
Byggsopor får INTE slängas i grovsoprum då det blir en stor kostnad för föreningen.
Byggsopor skall istället transporteras till sopstation/återvinningsstation.
Den närmaste återvinningscentralen finns på  Bussens väg 2 i Östberga, ÅVC Östberga.

Våtrum
Förändring i våtutrymme får endast utföras av GVK-certifierat företag. I samband med ombyggnad av badrum skall bostadsrättsinnehavaren förse styrelsen med ett våtrumscertifikat/intyg utfärdat av den hantverkare som genomfört ombyggnaden av badrummet.

Elinstallationer
Elinstallationer eller förändring av elinstallationer skall enligt lag utföras av en fackman. Det är särskilt viktigt att elinstallationer utomhus utförs på ett godtagbart sätt och med material- och säkerhetsnivåer som är godkända.

Bärande konstruktioner
Om bärande konstruktioner i en byggnad berörs av en ombyggnation så måste också en så kallad bygganmälan göras till stadsbyggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Stamledningar
Åtgärder som avser stamledningar ska utföras med för arbetets art godkända entreprenörer. Det är entreprenören som avgör om det t.ex. krävs att vatten måste stängas av i hela fastigheten eller om det räcker med att stänga av kranen i lägenheten. Om stamlägen förändras eller tätskikt i badrum bryts ska detta dokumenteras av behörig besiktningsman under arbetets gång. Efter avslutat arbete skall ett godkänt besiktningsprotokoll överlämnas till styrelsen.
Eventuella avstängningar (t ex av vatten) som påverkar andra medlemmar eller lokalhyresgäster skall aviseras i god tid före ingreppet. Aviseringen skall omfatta berörda boende, styrelsen samt den tekniske förvaltaren. Arbetet skall utföras så eventuella driftstopp hålls under så kort tid som möjligt.

Kontakta styrelsen om du har frågor eller är osäker!

Rulla till toppen