Renovering och underhåll

Renovering/obyggnad, ditt underhållsansvar, persienner, ventilation och el.

Generella regler vid renovering och ombyggnation
Du har skyldighet att på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, reparera och vidta nödvändiga åtgärder efter eventuella skador.
Du har rätt att göra ändringar i lägenheten men vid väsentliga ändringar krävs skriftligt medgivande från fastighetsförvaltare/styrelse.

Här hittar du blanketter för ombyggnadsanmälan

Exempel där skriftligt medgivande från Storholmen/styrelsen krävs

  • Ny byggnad eller rivning av vägg.
  • Förändring av bärande väggar.
  • Förändring i fast installerad el, tele, vatten eller avlopp
  • Ingrepp som rör stamledningar.
  • Ombyggnation som innebär förändring av planlösning.
  • Arbete i våtutrymme.

Fastighetsskötaren ska ges tillträde för inspektion.

Ansvar
Det är bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för allt som sker i lägenheten. Om du anlitar en byggfirma för ombyggnadsarbetet är det du som beställare som har ansvar för att byggfirman inte orsakar skador på fastigheten eller andra lägenheter, skräpar ned, eller utför störande arbeten tidiga morgnar etc. Detta arbetssätt kommer att minimera föreningens kostnader/arbete samt medföra att ansvaret för hållfasthet tryggt vilar i den ombyggandes händer.

Störande arbeten
Informera dina grannar, t ex med ett anslag i porten, om du planerar att utföra störande arbeten (golvslipning, bilning, nertagning av vägg etc). Ihållande/störande ljud får inte förekomma före kl. 08:00 och efter kl. 18:00 på vardagar och inte alls på helger.
Det är viktigt att man respekterar sina grannar och fastigheten genom att inte förvara byggmaterial i trapphus eller andra gemensamma utrymmen.

Avfall
Byggsopor får INTE slängas i grovsoprum då det blir en stor kostnad för föreningen.
Byggsopor skall istället transporteras till sopstation/återvinningsstation.
Den närmaste återvinningscentralen finns på  Bussens väg 2 i Östberga, ÅVC Östberga.

Våtrum
Förändring i våtutrymme får endast utföras av GVK-certifierat företag. I samband med ombyggnad av badrum skall bostadsrättsinnehavaren förse Storholmen med ett våtrumscertifikat/intyg utfärdat av den hantverkare som genomfört ombyggnaden av badrummet.

Här kan du läsa om byggtekniska förutsättningar för säker vatteninstallation

Elinstallationer
Elinstallationer eller förändring av elinstallationer skall enligt lag utföras av en fackman. Det är särskilt viktigt att elinstallationer utomhus utförs på ett godtagbart sätt och med material- och säkerhetsnivåer som är godkända.

Bärande konstruktioner
Om bärande konstruktioner i en byggnad berörs av en ombyggnation så måste också en så kallad bygganmälan göras till stadsbyggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Stamledningar
Åtgärder som avser stamledningar ska utföras med för arbetets art godkända entreprenörer. Det är entreprenören som avgör om det t.ex. krävs att vatten måste stängas av i hela fastigheten eller om det räcker med att stänga av kranen i lägenheten. Om stamlägen förändras eller tätskikt i badrum bryts ska detta dokumenteras av behörig besiktningsman under arbetets gång. Efter avslutat arbete skall ett godkänt besiktningsprotokoll överlämnas till styrelsen.
Eventuella avstängningar (t ex av vatten) som påverkar andra medlemmar eller lokalhyresgäster skall aviseras i god tid före ingreppet. Aviseringen skall omfatta berörda boende, styrelsen samt den tekniske förvaltaren. Arbetet skall utföras så eventuella driftstopp hålls under så kort tid som möjligt.

Kontakta styrelsen om du har frågor eller är osäker!

Ditt underhållsansvar
Det åligger bostadsrättshavarna att hålla respektive lägenhet i gott skick och att förebygga skador. Detta inkluderar inte bara ytskikt, fastighetsnät, el- och vattenledningar utan även vitvaror och installationen av dessa, oavsett om de införskaffats enskilt eller ursprungligen genom föreningens försorg.

Exempel på detta underhållsansvar är att tillse att kranar och installationer för tex disk och tvättmaskin är täta och att vid behov på egen bekostnad tillse att packningar och andra delar byts vid behov, att vattenradiatorer (värmeelementen) luftas vid behov, att tillse att elkontakter och strömbrytare är hela och funktionsdugliga, att köksfläktens filter och fläkt huv rengörs regelbundet, att förebyggande underhåll sker och att fel åtgärdas för att förebygga skador, andra exempel är att hålla vattenlåsen rena och i gott skick.
Det åligger också bostadsrättshavaren att regelbundet inspektera besiktningsbara utrymmen, såsom t.ex. slitsutrymmen bakom inspektionsluckor i badrummen, och att omedelbart felanmäla vid misstanke om skada.

Rensning av stopp i avlopp sker på bostadsrättshavarens bekostnad om stoppet är i vattenlåset eller före vattenlåset, stopp i avloppsrör bortom vattenlåset sker på föreningens bekostnad.

Underlåtenhet av ovanstående ansvar eller om föreningens eller dess representanter inte ges möjlighet att inspektera skada kommer föreningen att debitera bostadsrättshavaren föreningens självrisk vid skada.

Persienner
Utvändiga eller utanpåliggande persienner är inte tillåtna.
De invändiga persienner som ska brukas är Pedelux i kulör vit 0200.
Vid önskemål om annat fabrikat eller annan kulör, kontakta styrelsen för godkännande.

Ventilationssystemets funktion
En frånluftsfläkt i yttertaket suger ut luften från badrum, wc, kök och förråd.
Ny luft tas in i lägenheten via tillluftsdon i sov och vardagsrum.
Innan luften når rummet förvärms den bakom de fällbara radiatorerna.

Tilluftdonen är utrustade med ett filter av typ EU7.
Dessa filter behöver bytas en gång vartannat år och rengöras genom dammsugning.
Nya filter erhålls av styrelsen.
Tilluftdonet kan även kompletteras med ett kolfilter som även fångar upp gaser, exempelvis från bilar.
Ändra inte frånluftsventilerna då ett ventilationssystem i obalans kan medföra ökade uppvärmningskostnader och i värsta fall skapa fukt och mögelskador i våtutrymmen.

Ventilationssystemet är utrustat med utetemperaturreglering.
Detta innebär att vid låga temperaturer minskar luftomsättningen något och därmed risken för kalldrag vid tilluftdonen under fönstren.
Eftersom luftflödet även reduceras i spiskåpan kan en något minskad utsugningsförmåga eventuellt märkas vid matlagning i samband med mycket låga utetemperaturer.

Ventilation i kök
Frånluftsflödet i köket kan vid matlagning forceras genom att ”timern” på spiskåpan vrids upp till ett önskat tidsintervall.
Fettfiltret i spiskåpan måste rengöras med jämna mellanrum för att luftflödet ej skall försämras.

För att förhindra att matos sprids i lägenheten vid matlagning är det viktigt att köksfönster hålls stängda.
Luften som kommer in genom fönstret gör att det bildas ett övertryck i köket och därmed drivs luft och matos ut i resten av lägenheten.
Inte ens spisfläkten kan suga upp matoset om fönstret är öppet i köket därför att luftcirkulationen runt fläkten störs.
Öppna istället fönstret i angränsade rum och ha dörren till köket stängd.
Gör du så blir det undertryck i köket i förhållande till resten av lägenheten. Det betyder att luften från det öppna fönstret i det angränsade rummet kommer att sugas ut i köket och det hindrar matos från att tränga ut från köket.
Ventilationsspringan som finns i dörren räcker för att den friska luften ska kunna komma in i köket.

Sotning av öppen spis
Sotning skall göras vart fjärde år.
Föreningen intiterar och ansvarar för att sotningen blir av.

EL
Här finns material som vi fått av GoSol.

Vi har presentationen som GoSol visade oss på informationsmötet.
Det finns också en lathund till boendeportalen och en instruktion för hur du lägger till en blipp eller ett kort till laddboxen.

Presentation
Lathund för Boendeportal
Lägg till kort eller blipp till laddboxen

 

 
Rulla till toppen